zuralski.net

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych oraz Właściciel

zuralski.net
ul. Powstania Kościuszkowskiego 1/2
80-288 Gdańsk, Polska

Rodzaje zbieranych danych

Wśród rodzajów danych osobowych zbieranych przez ten Program, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Plik cookie, Dane używania, imię, nazwisko i adres e-mail.

Pozostałe zbierane dane osobowe mogą być opisane w innych rozdziałach niniejszej polityki prywatności lub w dedykowanym wyjaśnieniu powiązanym ze zbieraniem danych.
Dane osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z serwisu (jakim jest ten Program).
Wszelkie korzystanie z plików cookies - lub innych narzędzi monitorujących - przez ten Program lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez ten Program, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez Użytkownika.
Brak dostarczenia niektórych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług w serwisie (czyli ten Program).

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, publikowane lub udostępniane za pośrednictwem serwisu (jakim jest ten Program) i deklarują posiadanie zgody osoby trzeciej na udostępnienie tych danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieautoryzowanym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem komputerów i/lub aktywnych narzędzi IT, z zastosowaniem procedur organizacyjnych i sposobów ściśle powiązanych ze wskazanymi celami. Dane mogą być udostępniane, oprócz administratorowi danych, w niektórych przypadkach określonym rodzajom osób odpowiedzialnych za określone funkcje, zaangażowanych w działania serwisu (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmiotom zewnętrznym (takim jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczonym, w razie konieczności, przez Właściciela jako podmiot przetwarzający dane. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach administratora danych oraz w innych miejscach, w których zlokalizowane są podmioty zajmujące się przetwarzaniem. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z administratorem danych.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub wyznaczony przez cele określone w tym dokumencie, przy czym Użytkownik zawsze może żądać od administratora danych zawieszenia wszelkiego wykorzystania danych lub całkowitego usunięcia danych.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, a także do następujących celów: Analityka, Ochrona przed spamem i Kontaktowanie się z Użytkownikiem.

Dane osobowe wykorzystywane do każdego z tych celów są określone w odpowiednich działach niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i za pomocą następujących usług:

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane przez administratora danych w celach prawnych, w sądzie lub na etapach prowadzących do podjęcia możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego użycia serwisu (czyli ten Program) lub powiązanych z nim usług.
Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż administrator danych może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na wniosek władz publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych Użytkownika

W uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ten Program może przekazać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na jego żądanie.

Logi systemowe i konserwacja

Aby umożliwić działanie i konserwację, ten Program oraz usługi dostarczane przez inne firmy mogą gromadzić pliki z zapisem interakcji, w jakie wchodził ten Program (logi systemowe), lub wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje niezawarte w tej polityce

Więcej informacji dotyczących zbierania lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać w dowolnym momencie od administratora danych. Zob. informacje kontaktowe znajdujące się na początku niniejszego dokumentu.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo w każdej chwili uzyskiwać informacje o tym, czy ich dane osobowe są przechowywane, i mogą kontaktować się z administratorem danych w celu zasięgnięcia informacji o ich treści i pochodzeniu, celem sprawdzenia ich dokładności, żądać ich uzupełnienia, usunięcia, uaktualnienia, sprostowania lub przekształcenia w formę anonimową, zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu z powodu zgodnego z prawem. Wnioski należy przesyłać do administratora danych, zgodnie z informacjami kontaktowymi podanymi powyżej.

Ten Program nie obsługuje żądań „Do Not Track” (bez śledzenia).
W celu ustalenia, czy wykorzystywane usługi osób trzecich uwzględniają żądania „Do Not Track”, proszę przeczytać polityki prywatności tych podmiotów.

Zmiany do niniejszej polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, informując o tym Użytkowników na tej stronie. Dlatego zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony z uwzględnieniem daty ostatniej modyfikacji, która podana jest na dole strony. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z pewnymi zmianami wprowadzonymi w tej polityce, musi zaprzestać korzystania z serwisu (jakim jest ten Program) i może wysłać do administratora danych prośbę o usunięcie danych osobowych. O ile nie zaznaczono inaczej, aktualna polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkowników, gromadzonych przez administratora danych.

Informacje o niniejszej polityce prywatności

Za niniejszą politykę prywatności, która przygotowana została w oparciu o moduły generatora polityki prywatności Iubenda, działające na serwerach Iubenda, odpowiedzialny jest administrator danych.

Definicje i odesłania prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które jest lub może być zidentyfikowane, nawet pośrednio za pomocą innych informacji, w tym osobisty numer identyfikacyjny.

Dane używania

Informacje zbierane automatycznie z serwisu (czyli ten Program) (lub usługi osób trzecich wykorzystywane przez ten Program), które mogą zawierać: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają Użytkownicy serwisu (jakim jest ten Program), adresy URI (Uniform Resource Identifier), godzinę zapytania, metodę wykorzystaną w celu przesłania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (poprawna wysyłka, błąd, itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane temporalne wizyty (np. czas spędzony na każdej podstronie w aplikacji) i szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji wyświetlanych podstron, oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT Użytkownika.

Użytkownik

Jednostka używająca serwisu (jakim jest ten Program), którą musi być podmiot danych lub inny podmiot przez niego upoważniony, do którego odnoszą się dane osobowe.

Podmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub nadzorujący dane)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, prawna, instytucja lub inny organ publiczny, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, również wspólnie z innym administratorem danych, podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków, w tym środków bezpieczeństwa dotyczących funkcjonowania i korzystania z serwisu (czyli ten Program). Administratorem danych osobowych, o ile nie zaznaczono inaczej, jest Właściciel serwisu (jakim jest ten Program).

Ten Program

Oznacza sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, na którym zbierane są dane osobowe Użytkownika.

Mały plik danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Informacja dla Użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w związku z wypełnianiem zobowiązań wynikających z art. 10 dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookies.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do serwisu (jakim jest ten Program).